Privacy policy & disclaimer

Disclaimer

Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt Everaers Vastgoedontwikkeling geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Copyrights

Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Everaers Vastgoedontwikkeling. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Everaers Vastgoedontwikkeling mag worden gekopieerd.

Privacyverklaring

Wat wij doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers, klanten en overige relaties

Everaers Vastgoedontwikkeling hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. U kunt er dan ook op vertrouwen dat de persoonlijke informatie, die u eventueel (via de website, per e-mail of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese Privacy verordening (de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG”) wordt behandeld.

In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Zo weet u precies hoe wij werken.

Mocht u daarover vragen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens vermeld op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij

Wanneer u contact met ons heeft opgenomen of uw contactgegevens aan ons heeft verstrekt zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: volledige namen, adresgegevens, bedrijfsgegevens, functienaam en eventuele titel, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.

Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze diensten of ter naleving van regelgevende of wettelijke vereisten, zullen wij naast uw bovenstaande persoonsgegevens tevens informatie verzamelen met betrekking tot uw identiteit middels uw geldig identiteitsbewijs.

Wanneer u gebruik maakt van onze website wordt uw IP-adres geregistreerd, het aantal bezochte pagina’s, de tijd en duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek en uw zoekgeschiedenis.

Waarom verzamelen we uw gegevens

Everaers Vastgoedontwikkeling gebruikt uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze werkzaamheden (zoals uitvoering opdracht, relatiebeheer, klantenadministratie, en marketing).

Wie heeft toegang tot uw gegevens

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met werknemers van Everaers Vastgoedontwikkeling of andere rechtspersonen en vennootschappen die met haar in een groep of bepaalde samenwerkingsvorm verbonden is voor de uitoefening van hun functie. Indien nodig wordt hiertoe een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Everaers Vastgoedontwikkeling zal uw persoonsgegevens niet aan derden geven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is of dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze werkzaamheden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitoefening van onze werkzaamheden of voor zover dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wat zijn uw rechten

  1. Inzage

U heeft altijd het recht op inzage van uw persoonsgegevens.

  • Wissen

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

  • Rectificeren

U kunt ons verzoeken om rectificatie of aanvulling van uw persoonsgegevens indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die we verwerken onjuist of onvolledig zijn.

  • Beperken

U heeft altijd het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Het recht op beperking van verwerking geldt indien gegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, gegevens niet meer nodig zijn of de betrokkene bezwaar maakt. Everaers Vastgoedontwikkeling zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij onze rechtmatige belangen zwaarder opwegen tegen uw persoonlijke belangen, rechten en vrijheden.

  • Bezwaar

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.

  • Gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens digitaal verwerken, hebt u het recht te verzoeken om doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens overdragen in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar format of per post, indien documenten in originele vorm zijn overhandigd.

  • Klachten

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Als u vragen heeft over onze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen via:

Everaers Vastgoedontwikkeling
Postbus 21158
3001 AD Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0)10-7503399
E-mail: